EN  DE  ES  RU 
Начало  -  За контакт -   Мнения - Фото галерия - Вилите - Цени и оферти 
      
 
The Sound of Silence
Eco Jazz Festival
 
Арексим
Арексим
 
Любопитно...
ДАН травел
WEB Хостинг
 
Връзки
bg mamma
FLIPKEY
booking.com
Градинска мебел
3D снимки
Za Hotelite.com
ОФЕРТИ
Facebook
BgHotelite
BgVakancia
ВРЕМЕТО


 
 
Екскурзия в Родопите

 

Екскурзии в Родопите

 

1. Екскурзия до пещера „Дяволско гърло” - „Ягодинска” пещера панорамна площадка „Орлово око” - архитектурен резерват Широка лъка - Пампорово

 

Пещера Дяволско гърло дължи името си на скалите около входа които му придават формата на зинала паст Каквото е отнесено от реката в Дяволското гърло нищо не е излязло на изхода й Преди години придошлата вода погълнала 500 кубика дървени трупи нито една треска не е излязла от другата страна При проучванията си спелеолозитесапускалипотечениетооцветенавода коятоизлизаслед2 часа Изходътнаречниясифоненепо-малкостраховит Тампещерняцитеорганизиратекспедициисгуменилодкисрещутечението Стотициспелеолозисапроучвалиподземнияпътнареката Тойобачеидосегаоставазагадка

ЯгодинскатапещерасенамиравБуйновскотождрелоблизодородопскотоселоЯгодина Тяееднаотнай- известнитеипосещаванипещеривБългария Съссвоите8501 мдължинанагалериитетясенарежданачетвъртомястосреднай-дългитепещериунасинапървомястовРодопите Температуратаемежду6°и8°Сцелогодишно авлажносттанад90% (катовповечетопещери. Дългиятнадкилометърмаршрутдававъзможностдасевидяткрасивипредставителинапочтивсичкивидовепещерниобразувания нонай-впечатляващисамногобройнитепещернибисери Тесеобразуваткатоистинскитеперлиотпесъчинка попадналавъввода коятовтечениенамногогодинисеобгръщавкалцит задапридобиекръглатасиформа

„Орловооко - Следваразходкасджипдорампа„Орловооко“ - изгледотвръх„Св Илия - уникалнапанорамнаплощадкамонтирананаръбанаскалитенависочина1563 метранадморскоторавнище Отнеясевиждатдве-третиотБуйновскотождрело Борино Чала Ягодина вдалечинатапланинитеотГърция вдалечинатаПиринималъквръхотРила

АрхитектуренрезерватШирокалъка- МаршрутътзапещеритеминавапрезкитнотородопскоселоШирокалъка Тоезапазилосвоятавъзрожденскаархитектура музикалнакултура красиваприродаибогатаистория ЕдноотемблематичнитеместазапосещениясаЕтнографскиятмузей„Згуровскиконак, църквата„УспениеБогородично, построенапрез1834г за38 денонощияотцялотонаселениенаШирокалъка роднатакъщанаЕкзархСтефанІипаметникътнаКапитанПетковойвода

 

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 8 ½часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 140 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ПещераДяволскогърло4.00 лв възрастен

•Ягодинскапещера5.00 лв възрастен

 

2. Екскурзиядорезерват„Сосковчето иекопътека„Каньонътнаводопадите

 

Пътекатаразкриваприроднитефеномениибиологичноторазнообразиеназащитенататеритория Пътекатасеизминаванеусетноза3ч Цялототрасепреминавапрезприроднифеномени Поекопътекатащесрещнете„Вековниятбук - столетнодървосвнушителендиаметър4,2м Мястозаснимкиеизграденатапанорамнаплощадкапомаршрута кояторазкривакрасивагледкакъмгр СмолянивеличественатаРодопапланина Маршрутътпродължавапрезвековнисмърчовигори пресичаподървенимостчета буйнипланинскипотоцииразкривапоредицаотводопади ВръщаневПампоровоследобед

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 5 ½часа

Натовареност Лекакъмсредна

Маршрутвкилометри 40 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

3. Екскурзиядопещера„Ухловица - мандра„Родопамилк вселоСмилян- „Агушевиконаци вселоМогилица

 

Пещера„Ухловица - Пътяткъмпещера„Ухловица минавапрезнякоиотнай-прелестнитеместавБългария спостоянно сменяща се панорама от клисури гори и ливади и разпръснати по планината многобройни селца Тя е една от най-старите пещери в региона смногокрасивиобразувания наподобяващи морски корали Името й идва от думат аулулицавид нощна граблива птица Пещерата се намирана 1040 метра над морска височина Дължината на пещерата е 460 метра но само 330 метра от тях са благоустроени

Архитектуренансамбъл„Агушевиконаци - ВродопскотоселоМогилицасенамиранай-големияткъсносредновековенфеодалензамъкнаБалканскияполуостров- Агушевитеконаци. Комплексътотсградиепостроеноттримамайсторивпродължениена20 години- от1820 до1840 г, забогатиятурскифеодалСалихагаитриматамусина Замъкътима221 прозореца 86 вратии24 комина

Смилянскамандра„Родопамилк - Смилянският„Млечендом еединственияхотелсъссобственамандра ЗамногохоратовамястоепознатоисиметонасъсобственичкатаМилкана Досамотохотелчесенамирамандратасимето„Родопамилк, къдетосеправятневероятновкусникашкавалиисирена многооткоитосапочуждатехнология Посещениенамузеянафасулаиразходкаизселото

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 100 км

Възможниднизапровеждане Всекиден(безпонеделникивторник

Доплащане

Пещера„Ухловица 4.00 лв възрастен

•Агушевитеконацинямавходнатакса

•Мандра„РодопаМилк нямавходнатакса

•Музеятнабобавс Смиляннямавходнатакса

 

4. Екскурзиядождрелото„Гаргадере, Воднатапещера„Голубовица 2, с Смилян фермазащраусивместносттаВарадилкрайселоЧокманово

 

„Гаргадере иВоднапещера- Изходниятпунктзамаршрутасенамирана6.3 кмотс Смилян пошосетолъкатушещовкрасиватадолинанар Арда Маршрутътзапочваспреходпопланинскапътека по-голяматачастоткоятоминаваподесниябрягнаживописнотоГаргадере пресичагоисамослед50 м полевияскатсестигадовходанапещера„Голубовица 2. Тяеводнапещера сподземниезерцаипоток Подпрофесионалноторъководствонаводачитеотклуб"Мурсалица, следкатобъдетеекипиранисъсспециалнооборудване стеготовизапроникванетовпещерата Наизлизанеотнея желаещитемогатдаизпробватумениятасивскалнокатеренеиспусканепо15-метровияскат свързващвходоветенаГолубовица2 и1.  

СелоСмилян- СелцетосенамиравРодопите на15 кмотградСмолян Тукможетедасенасладитенаизключителнатародопскакухня кактоинаинтереснигозбиотфасулхарактерензарегионаедърСмилянскифасул Селотоенай-голямотовобластта снад1600 жители Споредисториците Смилянеиедноотнай-старитеселищавРодопите астаротомуимебилоСмолен Интереснизабележителностисачасовниковатакула мандрата водоемитезариболов музеятнафасула

ФермазащраусивместносттаВарадилкрайс Чокмановоферматазащраусиесъздаденаповечеот10 годинииепърватафермавСмолянскаобласт Въвферматасеотглеждатмъжкииженскищрауси продаватсещраусовибебетаияйца коитосеизползватосвенвкулинарията такаизарисуваненаиконивърхутяхнатачерупка превръщайкигиватрактивнисувенири

Подходящсезон юли-август

Продължителностнамаршрута 8 ½часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 100 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

Пещера„Голубоица 2 и алпийски тролей20.00 лв възрастен(приминимум4 човека

•Алпийскитролей– 5.00 лв. възрастен(приминимум4 човека

•Мандра„РодопаМилк нямавходнатакса

•Музеятнабобавс Смиляннямавходнатакса

 

5. Екскурзия до Етнографски ареален комплекс Златоград

 

ЗлатоградемалъкградвРодопите разположенсамона2 километраотграницатасГърцияина60 кмюгоизточноотградСмолян Всърцетонаградасенамираетнографскиятареаленкомплекс„Златоград единмузейнаоткрито койтовсъщотовремеечастотежедневнияживотнаграда Комплексътвключваетнографскимузей занаятчийскиработилницииекспозициясводнисъоръжения Следобиколкатаизкомплексаможедасеотдадетенапочивкавнякойотресторантитеилидапиетечашавъртянокафе приготвеновърхунагорещенпясъкиподнесеносъсспециаленритуал ВръщаневПампоровоследобед

Подходящсезон Целогодишно

Продължителностнамаршрута 8 часа11

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 140 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксазаобективЕАКЗлатоград2.00 лв

 

6. Екскурзиядогр Смолян„Невястата, Планетариума Църква„Св ВисарионСмолянски, Исторически музей и художествена галерия

 

Екопътека„Невястата - ВоколноститенаСмолянеизграденаекопътека„Невястата сдължинаоколо750 метра коятоводидоскалаНевястата(Соколица Турлука - единотсимволитенаСмолян НачалотойенадвайсетинаметраотшосетоСмолянПампорово Маршрутътзапочвавдясноотаркатанавходазаманастира„Св Пантелеймон. Минавасепрезживописникътчета- странниизсеченискали потъналивздравец мъхипапрати.

ПланетариумаиЦърквата„Св ВисарионСмолянски - Взвезднатазалананай-големиятПланетариумвБългариясепредставятповечеот50 програми(сеанси. Пригответесетукщепопаднетевдругсвят Слънцетобавнозалязва накуполазасияватзвезди красивакометаленивосеносивкосмическиямрак самотенметеорпрекосяванебето редятсефантастичнипътешествиявъввреметоипространството доблизкипланетиидалечнигалактики приятенгласразкривазагадкитенаобкръжаващиянисвят Следнебеснатаразходкасеотправямекъмнай-новияхрамвградацърквата„Св ВисарионСмолянски.

РИМ„СтоюШишков иХудожественатагалерия- Затуриститеигоститенаградаединотнай-интереснитеобектиеРегионалниятисторическимузей„СтоюШишков. Неговатапостояннаекспозиция„Културно- историческотобогатствонаРодопитеотдревносттадонашидни давабогатаинформациязаисториятанарегиона

Подходящсезон Целогодишно(безекопътеката

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 40 км

Възможни дни за провеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксаПланетариум 5.00 лв възрастен 3.00 лв - деца учащи пенсионери

•ВходнатаксаИсторическимузей 3 лв възрастен(четвъртъкбезплатно

•Входнатакса Художествена галерия 1,50 лв възрастни

•Алпийскитролей7.00 лв възрастен

•Виаферата+ скалнокатерене+ алпийскитролей„Невястата 20.00лв възрастен

 

7.Екскурзия до Чудните Мостове и музеят на Родопския карст в Чепеларе

 

УникалнатаприродназабележителностЧуднитемостовесенамиравцентралнатачастнаРодопите на1450 мнадморскависочина набилотонаридаЧернатица От1949 г езащитенприроденобект Състоисеотдваестественискалнимоста разположенисредборовагоравърхурекаАйдарскодере Големиятмостеширок12-15 миедълъг96 м Извисявасенадпропаст дълбока43 миширока45 м Предполагасе чемостоветесаобразуваниотсрутваненадълбокакарстовапещера издълбанаотнякогамноговоднатарека приземетресение Огромнобогатствоотживотинскивидовеобитаватоколнитегори Врайонамогатдабъдатнаблюдаваниоколо270 птици кактоимечки вълци дивисвине зайци лисици дивикози сърни елени Вчервенатакниганаживотинскитевидовесазаписаниалпийскияттритон(дъждовник инякойвидовеприлепи

ТозирайоннаРодопитеебогатналечебнирастения гъбиидиворастящиплодове ВчервенатакнигаиСписъканазащитенитерастениясазаписанимногоредкивидовеиендемити родопскатеменуга родопскикрем червенородопсколале родопскоомайниче персийскаморина родопсковеликденче горскамайкаиродопскисиливряк известенощекатоорфеевоцвете

ВЧепеларефункционираединствениятвЮгоизточнаЕвропаМузейнаРодопскиякарст, представляващкрасотитенародопскитепещери минералнотоимбогатство съвременнитеинякогашнитеобитатели катоогромнатапещернамечкадвапътипо-голямаотсъвременнатасибратовчедка Музеятпредлагаисрещасдалечнитенипрадеди обитавалипещеритевзоратаначовешкатацивилизацияиоставилитамдоказателствазасвоятабогатадуховнаиматериалнакултура Музейнатасбирканаскитеискиспорта разказващазабогататаисториянабелитеспортовеврайона популярнитукот30 годининаХХвек

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 6 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 90 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксаЧуднитемостове 2.00 лв възрастен

•ВходнатаксаМузеятнаРодопскиякарст 2.00 лв възрастен

 

8. Екскурзия до Момчиловата крепост край с Градът

 

ОстанкитеотсредновековнатакрепостПодвиссенамиратвместносттаГрадището югозападноотс Градът Разположенаенависокскалиствръхснадморскависочина1215м Сотличнавидимоствъввсичкипосоки заемащстратегическомястоподолинатанарекаЧерна ВисториятакрепосттаесвързанасиметонаМомчилюнак коитопрез1343г Установеное чеукрепителнотосъоръжениенаследяватракийскоскалносветилищеоткраянаV хил пр Хр Тоеразположенонанай-високататочкавземлищетонакрепосттаиотнегосеразкрива360 градусовапанорама- къмвр ГолямПерелик кулата„Снежанка наПампорово националнатаастрономическаобсерватория"Рожен, връхСвобода Оттуксевиждатискалнитезъбери върхукоитосаразположенидругитедвекрепости частотобщатаотбранителналиниянаЮстинианI срещуварварскитенабезиотсевер крепостта"Калето вместностТурлука северноотгр Смоляникрепостта"Козник - южноотгр Рудозем

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лекакъмсредна

Маршрутвкилометри 75 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

9. Екскурзия до Перперикон

 

Перперикон/Хиперперакион Перперакион сенамиравИзточнитеРодопи на15 кмсевероизточноотднешниягр Кърджали СамиятПерпериконсеизвисяванаскаленвръхскота470 м Вподножиетомусенамирас Горнакрепост КрайнеготечезлатоноснатарекаПерперешка оформилаплодороднадолинасдължинаоколо10 кмиширочина3-4 км Удобнатаречнадолинаесъздалавеликолепниусловиязаживототдълбокадревност Потазипричинатяеосеянасдесеткиархеологическиобектиотразличниепохи чиитоестественцентърсеявяваПерперикон Съвсемнаблизор Перперешкасевливавяз "Студенкладенец, построенпокоритотонар Арда Мястотонавливанеприс Калоянциемногокрасивоиезастроенокатоводно-планинскикурорт 14

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 9 часа

Натовареност Лекакъмсредна

Маршрутвкилометри 215 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксазаПерперикон 2.00 лв възрастен

 

10. Конна езда крайс Левочево

 

Акодетскатавимечтаедаяздитекон тоевремедаяосъществите КоннатабазакрайселоЛевочевосенамирасамона7 кмотПампорово Тукимаспециалнообучениинструктори коитощевиразведатизкрасивитеродопскиместностиищевипренесатвединприказенсвят Внеясеотглеждатнад70 коняотразличнипородиисепредлагатразличнипотрудностивремепреходивзависимостотжеланиятаивъзможноститенатуристите.

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 4 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 28 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

Урокпоездасинструктор(20 мин) 17.00 лв

•Урокпоездасинструктор(1 час 37.00 лв

•Свободнаездаврайонанабазатасинструктор-водач(30 мин) 22.00лв възрастен

•Свободнаездаврайонанабазатасинструктор-водач(60 мин) 32.00 лв възрастен

 

11. Спортен риболов - м Падалото край гр Смолян и пикник на Смолянски езера

 

Акообичатеспокойствиетонариболова врайонаимаголямбройязовирииреки коитосабогатинапланинскапъстърва бялариба шараникостур МестатазариболовоколоселоСмилянсавключенивсписъкананай-атрактивнитериболовнидестинациизарибариотцялатастрана МожетедапроверитекъсметасиивпълноводнатарекаАрда богатанамряна пъстърваикефалилиданаловитепресеншаранврибарника захранванотминералнавода Едноотнай-приятнитеместазариболов самона17 кмотПампоровоерибарникаприместносттаПадалотокрайгр Смолян Прекрасномясто вкоетоможедасенасладитеедновременнонариболов барбекю пикник игранафедербалилифутбол Следкатоуловитерибатаиматедвавариантадаядадетенакулинарнитемайсторидавияприготвятилидаявземетезавкъщи катоседоверитенавашитесобственирецепти Рибарникаеподходящомястоизамладитерибари катоимносиизключителнаемоцияиспомензацялживот 15

ПикникнаСмолянскитеезера- СмолянскитеезераиликрайводоемаПадалотопримамливиипрохладни запазиличаранадиватаприродаинаситенислечебенвъздух саощееднаоттайнитенаРодопите СмолянскитеезерасаразположенипоследователномеждуградаиОрфеевискали заобиколениотароматниипищнисмърчовигори коитопрезлятотосепревръщатвжадуванопрохладнокътчезаотдих ТукможеданаправитекратъкпикникиследтовадапродължитеслифтадовръхСнежанкаилидасеразходитепонякояотмаркиранитеекомаршрути

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 6-8 часа

Натовареност Леко

Маршрутвкилометри 36 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

Уловнапъстърва9.00 лв/ кг

 

12. Екскурзия до Роженската обсерватория и с Момчиловци

 

Националнатаастрономическаобсерватория(НАО къмИнститутапоастрономиянаБАНеразположенасредиглолистнагоранависочина1720 метранв, на6 кмпошосетоотпревалаРожен/1450м ина15 кмотПампорово НАО„Рожен евсеощенай-големиятвЮгоизточнаЕвропанаблюдателенкомплексвобласттанаоптическатаастрофизика Разполагас4 телескопа

ОколноститенаселоМомчиловцисаживописнииоттуктръгватмноготуровеизРодопите Районътизобилстваотприроднифеномениикултурноисторическиместности Вселотоимаетнографскимузей къдетоесъбранабогататаисториянамомчиловеца УникалнаеЦърквата"Св КонстантиниЕлена, разположенавцентъранаселото кактоимножествотопараклиси „накацали катобелилястовиципозеленитехълмове ЛековитотоАязмо ежедневносъбирахораотблизоидалечзамълчалива идълбокамолитва КрасивиизагадъчнисаДупчовиКържалийскиякамъкбрекчи останалиотдревността напомнящизабиткатанаприроднитестихии кактоипясъчнитевъзвишения"Св Атанас, "Св Илия, "Св Димитър. 16

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 7 ½часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 56 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксазаОбсерваторията2.00 лв възрастен

•Занощнинаблюдения– 5.00 лв човек

 

13. Екскурзия до Кръстова гора

 

ВСреднитеРодопи средкрасиваприродасенамираманастирът“Св Троица Кръстовагора иликактосеотбелязвавкартатанаБългария Кръстоввръх ПрезпоследнитегодинисредправославнитехристиянивБългарияманастирътпридобиширокаизвестност катохристиянскасветиняимястозапоклонение Тазиместноствисока1545 м надморскотониво дългаоколо500 миширокаоколо300 м екръглаполяназаобиколенаотгъстибуковигори Оттукпанорамнатагледкаесмайваща вдалечинатасевиждамореотпланинскиридовеивърхове

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 7 ½часа

Натовареност Леко

Маршрутвкилометри 120 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

14. Екскурзия до Асенова крепост Бачковски манастир и Музеят на авиацията

 

Асеноватакрепостенай-атрактивнатаичестопосещаванатуристическазабележителностоколоАсеновград Намирасенатрикилометраюжноотграда върхускалиствръхналевиябрягнарекаАсеница Донеяводипанораменпът отклоняващсевсамотоначалонапътяАсеновградСмолян Естествениятскаленмасив накойтосенамиракрепостта есплощдванадесетдекара Съссвоитепочтиотвесни доринадвесенинадреката17

склоноветойенедостъпеноттритесистрани Стратегическоторазположениеиестественатазащитанаместносттаеизползванаощеповреметонатраките коитопрезV векпрне строятукрепление КрепосттаеподновенаповреметонаримскияимператорЮстинианкатоеднаот300-текрепости подготвенизазащитаотнавлизащитевимпериятаславянскиплемена

Бачковскиятманастиревториятпоголеминабългарскиманастир Бачковскатаобител сенамиравдолинатанаЧепеларскатарека наоколо10 километраюжноотАсеновград БачковскиятманастиреизвестеницененсуникалнатакомбинациянаВизантийска ГрузинскаиБългарскакултура обединениотобщатавяра Основанe през1083 г отвиденвизантийскияпълководецотгрузинскипроизходГригорийБакуриани ПрезXIII в Грузиязагубвауправлениетонадманастира новъпрекитовафрузинскитетрадициисезапазватдоначалотонаXIV в Засъжалениесамодвуетажнатакостница коятосенамиранаоколо300 метраотсегашнияманастирскикомплекс сеезапазилаотсамотоосноваванедонашидни Костницатаеуникаленисторическиобект койтовпечатлявасъсстариннитесистенописи коитосенареждатсреднай-ценнитепроизведениянаправославнотоизкуствоотXI-XII век МанастирътепокровителстванотцарИванАлександърповременаВторатабългарскадържава коетоезасвидетелстваноотнеговияобразизобразенвърхуаркатанадпредвериетонакостницата

МузеятнаавиациятавКрумовоесъздаденпрез1991 г Тойпритежаваоколо6800 експонатаи65 летателниапарата- самолети вертолети безмоторнисамолети радиорелейнистанцииидр

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 8 ½часа

Натовареност Леко

Маршрутвкилометри 160 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

Входзамузеятнаавиацията– 5.00 лв възрастни

•ВходзаАсеноватакрепост2.00 лв възрастни

 

15. Екскурзия до Архитектурно - исторически резерват„Стария град Пловдив

 

АрхитектурниятрезерватСтариненПловдив еотличнозапазенкомплекс вкойтонанеголямаплощможемдасеразходимизразличнитеепохи давидимантичнисгради адаптираникъмсъвременнияживот идаусетиматмосфератанаградаповреметонаВъзраждането Стариятград кактоеизвестенкомплексът еразположеннаестественовъзвишениетрихълмието(близкоразположенитехълмовеДжамбаз НебетиТаксим. По-интересниобектиотримсковремесаАнтичнияттеатър Римскиятстадион Античниятфорумижилищнатасграда„Ейрене. Античнияттеатър(Амфитеатърът еразположенвестественаседловинамеждуТаксимиДжамбазтепе ПостроенеповреметонаимператорТраян(началотонаII век. Тойеизключителнодобрезапазен Билемногопищноукрасениепобиралдоседемхилядизрители СледстарателнареставрацияднесАнтичнияттеатъротновоеотворензапредставления Римскиятстадионсенамираподплощад„Джумаята, къдетоевидимасамочастотнего ДатиранеотІІв иепостроенпомоделнаДелфийскиястадионвсветаимасамо12 такива Античниятфорумеразположендоплощад„Централен, внепосредственаблизостдоЦентралнатапоща ПостроенепрезI векприимператорВеспасиян Представлявакомплексотсгради библиотека монетарница одеонидр Жилищнатасграда„Ейрене сенамиравподлез„Археологически набул „ЦарБорисІІІ. Имамногобогатамозаечнаукраса включващаизображениенажена подписаносиметоЕйрене датираотІІІІ в

Подходящсезон целогодишно

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Леко

Маршрутвкилометри 170 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходзаЕтнографскиямузей2.00 лв възрастни

•ВходзаАнтичниятмузей3.00 лв възрастни

•Комбиниранбилетзавъзрожденскитекъщи15.00 лв възрастен

 

16. Екскурзия до Девин и екопътека Струилица - Калето - Лъката по Девинска река

 

НадвакилометраотградДевинсенамираначалотонаеднаотнай-живописнитеекопътекиСтруилицаКалето- Лъката ИзграденаеподефилетонаДевинскарекаинадостаместапреминаванетоотединиянадругиябрягставапоспециалноизграденимостове Имаобособениместазаотдих заслониисанитарнивъзли Екопътекатаепостроенапрез80-тегодининаминалиявекотместнотоловностопанство„Извора. Благодарениенапроекта„КрасиваБългария екопътекатаевтозисивидот2002г Вместносттаоколорекатамогатдасевидятдостарастителнииживотинскивидове коитосесрещатмногорядко ПрезмесецюниминавайкипотазиекопътекаможедавидитеОрфеевотоцвете коетоместнитехоранаричатбезсмъртниче 19

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 80 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходзаплувниякомплексСтруилица6.00 лв възрастен

 

17. Екскурзия до Белинташ

 

Белинташ- древнотракийскосветилищебезаналогпонашитеземи на50 кмюжноотПловдив ПошосетозаАсеновград- Кърджаливс Червенвдясносеотклонявапът койтопродължаванаюгпрезселатаГорнославиОрешец Белинташеуникаленскаленвръхс1 225 мнв, върхукойтоеразположеносветилището Вподножиетонаскалатаиманепресъхващизвор аблизодонеговскалитеенамеренауникалнасребърнаоброчнаплочканатракийскотобожествоСабазий богнаплодородиетоспореддревниякултнатраките На4-5 кмотсветилищетосенамираттуристическикомплекс"Старитекъщи ивилноселищеСабазий Вблизостсаощепоредицаотхрамовипостройкииолтари най-значимиоткоитосетезидос Мулдава Наличиетоимговоризаизключителнодобреразвитадревнацивилизация- най-старатавЕвропа

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 200 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

18. Изворите на река Арда

 

ЕкскурзиядоизворитенарекаАрда- отпътуванезаселоГорнаАрдаипродължаванеспешеходенпреходдоизворанаАрда ПреходътдоизворитенарекаАрдаиАрдинвръх(1730м минаваипрезместносттаГераница Маршрутапреминавапрезживописнаместностибуковагора ИзворитенаАрдасенамиратвподножиетонавърха къдетоизподкоренитенавековенбукизвираледеностуденаводаначалотонарекаАрда Преходътеобщооколо5 часаслекаденивелация 20

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 120 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

19. Екскурзия до Баните и връх Свобода край с Давидково

 

КрасивотосмолянскоселоБанитесенамирадълбоковпазвитенавеличественатаРодопапланина попоречиетонарекаМалкаАрда на750 метранадморскависочина Банитееизвестносминералнатавода чиятотемператураприизвиранее43°СиеединственавБългария Споредпреданиятатоплиятминераленизвордатираотримсковреме Разкрититедревниостанкиотбанясвидетелстват чеипредистотицигодиниводатасееползвалазалечение Живописнатапланинскаприрода термалниятминераленизвор чистиятисвежвъздухсъздаватнеповторимаатмосферавтовапланинскосело Впоследнитеняколкогодинитосепревърнавпритегателенцентързатуриститесмногобройнитехотелиисанаториум.

Най-високопостроениятхрамвБългариясенамирана1993 м надморскависочинанавръхСвободавСреднитеРодопи Товаетекето(гробът наЕниханбабаиливърхътнаМомчилюнак. Няматочнадатанаиздиганетому носпоредразличнисведения товаестаналонамястотонаТрайкискосветилищевпериодаХІ-Х век Гробницатаебиларазрушаванананяколкопътипрезгодините СпоредеднаотлегендитеЕниханебилсветец просветителилечител Спореддруга Ениханбабаетурскизавоевател койтоеподложилнаогънисечипотурчванеместнотохристиянсконаселениевборбасМомчилвойвода ДнеснавръхСвободаимапоставенаплочавпаметнаМомчилвойвода Местнитевярват ченависокия1920 метравръхсацерятвсякаквиболежкиимасовогопосещаватведнъжгодишнозапречистваненадухаислечебнацел 604 стъпалаводяткъмтекето

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа21

Натовареност Средна

Маршрутвкилометри 135 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

20. Екскурзия до Дяволския мост край Ардино

 

КрасивотосмолянскоселоБанитесенамирадълбоковпазвитенавеличественатаРодопапланина попоречиетонарекаМалкаАрда на750 метранадморскависочина Банитееизвестносминералнатавода чиятотемператураприизвиранее43°СиеединственавБългария Споредпреданиятатоплиятминераленизвордатираотримсковреме Разкрититедревниостанкиотбанясвидетелстват чеипредистотицигодиниводатасееползвалазалечение Живописнатапланинскаприрода термалниятминераленизвор чистиятисвежвъздухсъздаватнеповторимаатмосферавтовапланинскосело Впоследнитеняколкогодинитосепревърнавпритегателенцентързатуриститесмногобройнитехотелиисанаториум.

Дяволскиятмостенай-големияивеличественродопскимост Тойеистинскишедьовърнасредновековнотостроителство Когаточовекзастанеподнегосесмайваотогромнитемуразмерииизключителноелегантнитемуисиметричниформи ПоднегоминаварекаАрда образувайкиизключителнокрасивканьон Дяволскиятмостеудържалнаводнатастихиянад300 години Наднешнотомуместоположениенякогаеималоримскимост частотзначимияантиченпът„ВияИгнасия, свързващБяломореиТракияпрезпроходМаказа Товаемясто накоетосасеснималиголямачастотвъзрожденскитефилмивстраната ОтдалечДяволскиятмостизглеждавнушителноинякакантично Наподобяваостровърхаконструкция спускащасеполегатокъмдватабряганарекатаиоформяща3 аркис4 по-малкиотворамеждутях(служещизаотчитаненивотонаводата. Централниятсвод къдетое„ПечатътнаСоломон еинай-високиятпочти12 м Дяволскиятмостедълъг56 м, високе3,5 м Инаподобявакалдъръменпът Нискитеперилаотдветестранисазапазениотстарияримскимост

Подходящсезон юни- септември

Продължителностнамаршрута 10 часа

Натовареност Средна

Маршрутвкилометри 125 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

21. Екскурзия до връх Перелики „Къщата на мечките

 

ГолямПерелик(2191 м енай-високиятвръхвРодопите Масивътеобрасълсхвойновихрастиинискисмърчове ДоподножиетонавърхаможедасестигнеотхижаПереликзаоколо1 час докоятоимапътпрезПревала НаобширнатаполянаЧурикавподножиетонавърхаеизграденпараклис„Св Св КирикиЮлита. Тозирайонеистинскобогатствоилюбимобектзатуристите ГолямПереликелеснодостъпен нонеможедабъдеизкачен защототамеразположеноподелениенаБългарскатаармия Етозащоразходкатадостигадо„Къщатанамечките. Попътяимвъзможностзабраненаароматнилековитибилки

Акоискатедаизненадатенякогоприятноилидаизживеетенезабравимимоменти ниеВипредлагамедапосетитенай-добриятеколоджвБългария„Къщатанамечките. Едноизключителнопреживяванена2100 м надморскависочинадосамиявръхПерелик Несеучудвайте ченяматок парноицентралноснабдяванесвода ТевникакъвслучайнямадаВилипсват защотовсичкотукесъздаденоседнаединственацел- дащадиприродатаивсъщотовремедаВивърненазадввремето къдетовреметоеспряло- 200 бр свещи петкамининадърва локалнасистемазасъбираненаводаитретираненаотпадъците десеткитеартефекти бутиковимебелииуютанаестественитематериаликамък сламаидървощеВиотведатвнеповторимаатмосфера коятодългощепомните. Къщатанамечкитееежегодендомакиннаджазфестивалвкраянамесецюли.

Подходящсезон май- септември

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Средна

Маршрутвкилометри 50 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

22. Екскурзия до град Девин СПА тур

 

ГрадДевинеразположенвширокакотловина средпланинскитевъзвишениянаЗападнитеРодопи на40 км западнооткк Пампорово. Разположенесредхълмистакотловинаподватабряганар Девинска Девинебалнеоложкиикурортенцентърсвеликолепнаприродаичиствъздух Вградаиманяколкоминералниизвора бутилирасеедноименнатаминералнатрапезнавода Минералнатавода“Девин еспризнатокачествовБългарияиособеновчужбина Вбалнеоложкиясанаториумвградасасъздадениотличниусловиязапочивка алечебнатаминералнавода черпенаотдваизвора спомагазалечениетонаразличниболести Вградаимамножестволетнибасейнисминералнавода койтопредлагатотличниусловиязаплажпрезлятото кактоизакритбасейн койтоможедасеползвапрезстуденитезимнидни

Подходящсезон целогодишно

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 80 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане(пожелание:

СПАпакет„Релакс (басейн сауна парнабаня джакузи вхотелПерсенк20.00 лв

 

23. Екскурзия до Ксанти(Гърция)

 

Ксантиеживописенродопскиград богатнаистория традициииобичаи кактоисмногоатракциизапосетителите. Известенеощекато"градътнахилядитецветове. СтрувасидасепосетиградаповременакарнаваланаСирнизаговезни кактоиповременафестиваланаСтарияград койтоевначалотонасептември ДругаизвестнаатракциявКсантиепазара койтосепровеждавсякасъбота Разходкатаизулицитенаградаивпарканаградаеистинсканасладазавсекитурист

Подходящсезон целогодишно

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 280 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

Телефон за резервация!

00359 878 599 300

 

        
 тел. 0878599800

Начало
Цени и оферти
  Общи условия
  Мероприятия
  Ваучер Подарък
Ресторант
  Предлагаме
  Сватба
Вили Стандарт
Вили - Лукс
  Вила Ataulfo
  Вила Chindasvinto
  Вила Walia
  Вила Teudis
  Вила Wamba
  Вила Witerico
Местност
  Пътна карта
Полезна информация
  Чеверме
  Барбекю
  Природа
  През зимата
  През лятото
  Можете да видите
  Развлечения
  Заведения
  Смолян
  На ски в Пампорово
  Екскурзии в Родопите
  Бачково
  Къщата на мечките - връх Перелик
  Момчиловци
  Широка лъка
  Смолянски езера
  Пещери в близост
  Каньона на водопадите
  Перперикон
  Обсерватория Рожен
  Момчилова крепост
  Агушеви конаци
  10 места в Родопите

Търсене в сайта
 
 

Добави, за да получавам новини и специални оферти
 
Print Page Принтирай страницата

Bookmark Page Добави в favorites
 


                        Уеб камера от Пампорово ; Вили Амампури - Пампорово

  
Цени и оферти 
Общи условия
Мероприятия
Ваучер Подарък
Ресторант 
Предлагаме
Сватба
Вили Стандарт 
Вили - Лукс 
Вила Ataulfo
Вила Chindasvinto
Вила Walia
Вила Teudis
Вила Wamba
Вила Witerico
Местност 
Пътна карта
Полезна информация 
Чеверме
Барбекю
Природа
През зимата
През лятото
Можете да видите
Развлечения
Заведения
Смолян
На ски в Пампорово
Екскурзии в Родопите
Бачково
Къщата на мечките - връх Перелик
Момчиловци
Широка лъка
Смолянски езера
Пещери в близост
Каньона на водопадите
Перперикон
Обсерватория Рожен
Момчилова крепост
Агушеви конаци
10 места в Родопите