Екскурзия в Родопите 

Екскурзии в Родопите

 

1. Екскурзия до пещера „Дяволско гърло” - „Ягодинска” пещера панорамна площадка „Орлово око” - архитектурен резерват Широка лъка - Пампорово

 

Пещера Дяволско гърло дължи името си на скалите около входа които му придават формата на зинала паст Каквото е отнесено от реката в Дяволското гърло нищо не е излязло на изхода й Преди години придошлата вода погълнала 500 кубика дървени трупи нито една треска не е излязла от другата страна При проучванията си спелеолозитесапускалипотечениетооцветенавода коятоизлизаслед2 часа Изходътнаречниясифоненепо-малкостраховит Тампещерняцитеорганизиратекспедициисгуменилодкисрещутечението Стотициспелеолозисапроучвалиподземнияпътнареката Тойобачеидосегаоставазагадка

ЯгодинскатапещерасенамиравБуйновскотождрелоблизодородопскотоселоЯгодина Тяееднаотнай- известнитеипосещаванипещеривБългария Съссвоите8501 мдължинанагалериитетясенарежданачетвъртомястосреднай-дългитепещериунасинапървомястовРодопите Температуратаемежду6°и8°Сцелогодишно авлажносттанад90% (катовповечетопещери. Дългиятнадкилометърмаршрутдававъзможностдасевидяткрасивипредставителинапочтивсичкивидовепещерниобразувания нонай-впечатляващисамногобройнитепещернибисери Тесеобразуваткатоистинскитеперлиотпесъчинка попадналавъввода коятовтечениенамногогодинисеобгръщавкалцит задапридобиекръглатасиформа

„Орловооко - Следваразходкасджипдорампа„Орловооко“ - изгледотвръх„Св Илия - уникалнапанорамнаплощадкамонтирананаръбанаскалитенависочина1563 метранадморскоторавнище Отнеясевиждатдве-третиотБуйновскотождрело Борино Чала Ягодина вдалечинатапланинитеотГърция вдалечинатаПиринималъквръхотРила

АрхитектуренрезерватШирокалъка- МаршрутътзапещеритеминавапрезкитнотородопскоселоШирокалъка Тоезапазилосвоятавъзрожденскаархитектура музикалнакултура красиваприродаибогатаистория ЕдноотемблематичнитеместазапосещениясаЕтнографскиятмузей„Згуровскиконак, църквата„УспениеБогородично, построенапрез1834г за38 денонощияотцялотонаселениенаШирокалъка роднатакъщанаЕкзархСтефанІипаметникътнаКапитанПетковойвода

 

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 8 ½часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 140 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ПещераДяволскогърло4.00 лв възрастен

•Ягодинскапещера5.00 лв възрастен

 

2. Екскурзиядорезерват„Сосковчето иекопътека„Каньонътнаводопадите

 

Пътекатаразкриваприроднитефеномениибиологичноторазнообразиеназащитенататеритория Пътекатасеизминаванеусетноза3ч Цялототрасепреминавапрезприроднифеномени Поекопътекатащесрещнете„Вековниятбук - столетнодървосвнушителендиаметър4,2м Мястозаснимкиеизграденатапанорамнаплощадкапомаршрута кояторазкривакрасивагледкакъмгр СмолянивеличественатаРодопапланина Маршрутътпродължавапрезвековнисмърчовигори пресичаподървенимостчета буйнипланинскипотоцииразкривапоредицаотводопади ВръщаневПампоровоследобед

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 5 ½часа

Натовареност Лекакъмсредна

Маршрутвкилометри 40 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

3. Екскурзиядопещера„Ухловица - мандра„Родопамилк вселоСмилян- „Агушевиконаци вселоМогилица

 

Пещера„Ухловица - Пътяткъмпещера„Ухловица минавапрезнякоиотнай-прелестнитеместавБългария спостоянно сменяща се панорама от клисури гори и ливади и разпръснати по планината многобройни селца Тя е една от най-старите пещери в региона смногокрасивиобразувания наподобяващи морски корали Името й идва от думат аулулицавид нощна граблива птица Пещерата се намирана 1040 метра над морска височина Дължината на пещерата е 460 метра но само 330 метра от тях са благоустроени

Архитектуренансамбъл„Агушевиконаци - ВродопскотоселоМогилицасенамиранай-големияткъсносредновековенфеодалензамъкнаБалканскияполуостров- Агушевитеконаци. Комплексътотсградиепостроеноттримамайсторивпродължениена20 години- от1820 до1840 г, забогатиятурскифеодалСалихагаитриматамусина Замъкътима221 прозореца 86 вратии24 комина

Смилянскамандра„Родопамилк - Смилянският„Млечендом еединственияхотелсъссобственамандра ЗамногохоратовамястоепознатоисиметонасъсобственичкатаМилкана Досамотохотелчесенамирамандратасимето„Родопамилк, къдетосеправятневероятновкусникашкавалиисирена многооткоитосапочуждатехнология Посещениенамузеянафасулаиразходкаизселото

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 100 км

Възможниднизапровеждане Всекиден(безпонеделникивторник

Доплащане

Пещера„Ухловица 4.00 лв възрастен

•Агушевитеконацинямавходнатакса

•Мандра„РодопаМилк нямавходнатакса

•Музеятнабобавс Смиляннямавходнатакса

 

4. Екскурзиядождрелото„Гаргадере, Воднатапещера„Голубовица 2, с Смилян фермазащраусивместносттаВарадилкрайселоЧокманово

 

„Гаргадере иВоднапещера- Изходниятпунктзамаршрутасенамирана6.3 кмотс Смилян пошосетолъкатушещовкрасиватадолинанар Арда Маршрутътзапочваспреходпопланинскапътека по-голяматачастоткоятоминаваподесниябрягнаживописнотоГаргадере пресичагоисамослед50 м полевияскатсестигадовходанапещера„Голубовица 2. Тяеводнапещера сподземниезерцаипоток Подпрофесионалноторъководствонаводачитеотклуб"Мурсалица, следкатобъдетеекипиранисъсспециалнооборудване стеготовизапроникванетовпещерата Наизлизанеотнея желаещитемогатдаизпробватумениятасивскалнокатеренеиспусканепо15-метровияскат свързващвходоветенаГолубовица2 и1.  

СелоСмилян- СелцетосенамиравРодопите на15 кмотградСмолян Тукможетедасенасладитенаизключителнатародопскакухня кактоинаинтереснигозбиотфасулхарактерензарегионаедърСмилянскифасул Селотоенай-голямотовобластта снад1600 жители Споредисториците Смилянеиедноотнай-старитеселищавРодопите астаротомуимебилоСмолен Интереснизабележителностисачасовниковатакула мандрата водоемитезариболов музеятнафасула

ФермазащраусивместносттаВарадилкрайс Чокмановоферматазащраусиесъздаденаповечеот10 годинииепърватафермавСмолянскаобласт Въвферматасеотглеждатмъжкииженскищрауси продаватсещраусовибебетаияйца коитосеизползватосвенвкулинарията такаизарисуваненаиконивърхутяхнатачерупка превръщайкигиватрактивнисувенири

Подходящсезон юли-август

Продължителностнамаршрута 8 ½часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 100 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

Пещера„Голубоица 2 и алпийски тролей20.00 лв възрастен(приминимум4 човека

•Алпийскитролей– 5.00 лв. възрастен(приминимум4 човека

•Мандра„РодопаМилк нямавходнатакса

•Музеятнабобавс Смиляннямавходнатакса

 

5. Екскурзия до Етнографски ареален комплекс Златоград

 

ЗлатоградемалъкградвРодопите разположенсамона2 километраотграницатасГърцияина60 кмюгоизточноотградСмолян Всърцетонаградасенамираетнографскиятареаленкомплекс„Златоград единмузейнаоткрито койтовсъщотовремеечастотежедневнияживотнаграда Комплексътвключваетнографскимузей занаятчийскиработилницииекспозициясводнисъоръжения Следобиколкатаизкомплексаможедасеотдадетенапочивкавнякойотресторантитеилидапиетечашавъртянокафе приготвеновърхунагорещенпясъкиподнесеносъсспециаленритуал ВръщаневПампоровоследобед

Подходящсезон Целогодишно

Продължителностнамаршрута 8 часа11

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 140 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксазаобективЕАКЗлатоград2.00 лв

 

6. Екскурзиядогр Смолян„Невястата, Планетариума Църква„Св ВисарионСмолянски, Исторически музей и художествена галерия

 

Екопътека„Невястата - ВоколноститенаСмолянеизграденаекопътека„Невястата сдължинаоколо750 метра коятоводидоскалаНевястата(Соколица Турлука - единотсимволитенаСмолян НачалотойенадвайсетинаметраотшосетоСмолянПампорово Маршрутътзапочвавдясноотаркатанавходазаманастира„Св Пантелеймон. Минавасепрезживописникътчета- странниизсеченискали потъналивздравец мъхипапрати.

ПланетариумаиЦърквата„Св ВисарионСмолянски - Взвезднатазалананай-големиятПланетариумвБългариясепредставятповечеот50 програми(сеанси. Пригответесетукщепопаднетевдругсвят Слънцетобавнозалязва накуполазасияватзвезди красивакометаленивосеносивкосмическиямрак самотенметеорпрекосяванебето редятсефантастичнипътешествиявъввреметоипространството доблизкипланетиидалечнигалактики приятенгласразкривазагадкитенаобкръжаващиянисвят Следнебеснатаразходкасеотправямекъмнай-новияхрамвградацърквата„Св ВисарионСмолянски.

РИМ„СтоюШишков иХудожественатагалерия- Затуриститеигоститенаградаединотнай-интереснитеобектиеРегионалниятисторическимузей„СтоюШишков. Неговатапостояннаекспозиция„Културно- историческотобогатствонаРодопитеотдревносттадонашидни давабогатаинформациязаисториятанарегиона

Подходящсезон Целогодишно(безекопътеката

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 40 км

Възможни дни за провеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксаПланетариум 5.00 лв възрастен 3.00 лв - деца учащи пенсионери

•ВходнатаксаИсторическимузей 3 лв възрастен(четвъртъкбезплатно

•Входнатакса Художествена галерия 1,50 лв възрастни

•Алпийскитролей7.00 лв възрастен

•Виаферата+ скалнокатерене+ алпийскитролей„Невястата 20.00лв възрастен

 

7.Екскурзия до Чудните Мостове и музеят на Родопския карст в Чепеларе

 

УникалнатаприродназабележителностЧуднитемостовесенамиравцентралнатачастнаРодопите на1450 мнадморскависочина набилотонаридаЧернатица От1949 г езащитенприроденобект Състоисеотдваестественискалнимоста разположенисредборовагоравърхурекаАйдарскодере Големиятмостеширок12-15 миедълъг96 м Извисявасенадпропаст дълбока43 миширока45 м Предполагасе чемостоветесаобразуваниотсрутваненадълбокакарстовапещера издълбанаотнякогамноговоднатарека приземетресение Огромнобогатствоотживотинскивидовеобитаватоколнитегори Врайонамогатдабъдатнаблюдаваниоколо270 птици кактоимечки вълци дивисвине зайци лисици дивикози сърни елени Вчервенатакниганаживотинскитевидовесазаписаниалпийскияттритон(дъждовник инякойвидовеприлепи

ТозирайоннаРодопитеебогатналечебнирастения гъбиидиворастящиплодове ВчервенатакнигаиСписъканазащитенитерастениясазаписанимногоредкивидовеиендемити родопскатеменуга родопскикрем червенородопсколале родопскоомайниче персийскаморина родопсковеликденче горскамайкаиродопскисиливряк известенощекатоорфеевоцвете

ВЧепеларефункционираединствениятвЮгоизточнаЕвропаМузейнаРодопскиякарст, представляващкрасотитенародопскитепещери минералнотоимбогатство съвременнитеинякогашнитеобитатели катоогромнатапещернамечкадвапътипо-голямаотсъвременнатасибратовчедка Музеятпредлагаисрещасдалечнитенипрадеди обитавалипещеритевзоратаначовешкатацивилизацияиоставилитамдоказателствазасвоятабогатадуховнаиматериалнакултура Музейнатасбирканаскитеискиспорта разказващазабогататаисториянабелитеспортовеврайона популярнитукот30 годининаХХвек

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 6 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 90 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксаЧуднитемостове 2.00 лв възрастен

•ВходнатаксаМузеятнаРодопскиякарст 2.00 лв възрастен

 

8. Екскурзия до Момчиловата крепост край с Градът

 

ОстанкитеотсредновековнатакрепостПодвиссенамиратвместносттаГрадището югозападноотс Градът Разположенаенависокскалиствръхснадморскависочина1215м Сотличнавидимоствъввсичкипосоки заемащстратегическомястоподолинатанарекаЧерна ВисториятакрепосттаесвързанасиметонаМомчилюнак коитопрез1343г Установеное чеукрепителнотосъоръжениенаследяватракийскоскалносветилищеоткраянаV хил пр Хр Тоеразположенонанай-високататочкавземлищетонакрепосттаиотнегосеразкрива360 градусовапанорама- къмвр ГолямПерелик кулата„Снежанка наПампорово националнатаастрономическаобсерватория"Рожен, връхСвобода Оттуксевиждатискалнитезъбери върхукоитосаразположенидругитедвекрепости частотобщатаотбранителналиниянаЮстинианI срещуварварскитенабезиотсевер крепостта"Калето вместностТурлука северноотгр Смоляникрепостта"Козник - южноотгр Рудозем

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лекакъмсредна

Маршрутвкилометри 75 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

9. Екскурзия до Перперикон

 

Перперикон/Хиперперакион Перперакион сенамиравИзточнитеРодопи на15 кмсевероизточноотднешниягр Кърджали СамиятПерпериконсеизвисяванаскаленвръхскота470 м Вподножиетомусенамирас Горнакрепост КрайнеготечезлатоноснатарекаПерперешка оформилаплодороднадолинасдължинаоколо10 кмиширочина3-4 км Удобнатаречнадолинаесъздалавеликолепниусловиязаживототдълбокадревност Потазипричинатяеосеянасдесеткиархеологическиобектиотразличниепохи чиитоестественцентърсеявяваПерперикон Съвсемнаблизор Перперешкасевливавяз "Студенкладенец, построенпокоритотонар Арда Мястотонавливанеприс Калоянциемногокрасивоиезастроенокатоводно-планинскикурорт 14

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 9 часа

Натовареност Лекакъмсредна

Маршрутвкилометри 215 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксазаПерперикон 2.00 лв възрастен

 

10. Конна езда крайс Левочево

 

Акодетскатавимечтаедаяздитекон тоевремедаяосъществите КоннатабазакрайселоЛевочевосенамирасамона7 кмотПампорово Тукимаспециалнообучениинструктори коитощевиразведатизкрасивитеродопскиместностиищевипренесатвединприказенсвят Внеясеотглеждатнад70 коняотразличнипородиисепредлагатразличнипотрудностивремепреходивзависимостотжеланиятаивъзможноститенатуристите.

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 4 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 28 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

Урокпоездасинструктор(20 мин) 17.00 лв

•Урокпоездасинструктор(1 час 37.00 лв

•Свободнаездаврайонанабазатасинструктор-водач(30 мин) 22.00лв възрастен

•Свободнаездаврайонанабазатасинструктор-водач(60 мин) 32.00 лв възрастен

 

11. Спортен риболов - м Падалото край гр Смолян и пикник на Смолянски езера

 

Акообичатеспокойствиетонариболова врайонаимаголямбройязовирииреки коитосабогатинапланинскапъстърва бялариба шараникостур МестатазариболовоколоселоСмилянсавключенивсписъкананай-атрактивнитериболовнидестинациизарибариотцялатастрана МожетедапроверитекъсметасиивпълноводнатарекаАрда богатанамряна пъстърваикефалилиданаловитепресеншаранврибарника захранванотминералнавода Едноотнай-приятнитеместазариболов самона17 кмотПампоровоерибарникаприместносттаПадалотокрайгр Смолян Прекрасномясто вкоетоможедасенасладитеедновременнонариболов барбекю пикник игранафедербалилифутбол Следкатоуловитерибатаиматедвавариантадаядадетенакулинарнитемайсторидавияприготвятилидаявземетезавкъщи катоседоверитенавашитесобственирецепти Рибарникаеподходящомястоизамладитерибари катоимносиизключителнаемоцияиспомензацялживот 15

ПикникнаСмолянскитеезера- СмолянскитеезераиликрайводоемаПадалотопримамливиипрохладни запазиличаранадиватаприродаинаситенислечебенвъздух саощееднаоттайнитенаРодопите СмолянскитеезерасаразположенипоследователномеждуградаиОрфеевискали заобиколениотароматниипищнисмърчовигори коитопрезлятотосепревръщатвжадуванопрохладнокътчезаотдих ТукможеданаправитекратъкпикникиследтовадапродължитеслифтадовръхСнежанкаилидасеразходитепонякояотмаркиранитеекомаршрути

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 6-8 часа

Натовареност Леко

Маршрутвкилометри 36 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

Уловнапъстърва9.00 лв/ кг

 

12. Екскурзия до Роженската обсерватория и с Момчиловци

 

Националнатаастрономическаобсерватория(НАО къмИнститутапоастрономиянаБАНеразположенасредиглолистнагоранависочина1720 метранв, на6 кмпошосетоотпревалаРожен/1450м ина15 кмотПампорово НАО„Рожен евсеощенай-големиятвЮгоизточнаЕвропанаблюдателенкомплексвобласттанаоптическатаастрофизика Разполагас4 телескопа

ОколноститенаселоМомчиловцисаживописнииоттуктръгватмноготуровеизРодопите Районътизобилстваотприроднифеномениикултурноисторическиместности Вселотоимаетнографскимузей къдетоесъбранабогататаисториянамомчиловеца УникалнаеЦърквата"Св КонстантиниЕлена, разположенавцентъранаселото кактоимножествотопараклиси „накацали катобелилястовиципозеленитехълмове ЛековитотоАязмо ежедневносъбирахораотблизоидалечзамълчалива идълбокамолитва КрасивиизагадъчнисаДупчовиКържалийскиякамъкбрекчи останалиотдревността напомнящизабиткатанаприроднитестихии кактоипясъчнитевъзвишения"Св Атанас, "Св Илия, "Св Димитър. 16

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 7 ½часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 56 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходнатаксазаОбсерваторията2.00 лв възрастен

•Занощнинаблюдения– 5.00 лв човек

 

13. Екскурзия до Кръстова гора

 

ВСреднитеРодопи средкрасиваприродасенамираманастирът“Св Троица Кръстовагора иликактосеотбелязвавкартатанаБългария Кръстоввръх ПрезпоследнитегодинисредправославнитехристиянивБългарияманастирътпридобиширокаизвестност катохристиянскасветиняимястозапоклонение Тазиместноствисока1545 м надморскотониво дългаоколо500 миширокаоколо300 м екръглаполяназаобиколенаотгъстибуковигори Оттукпанорамнатагледкаесмайваща вдалечинатасевиждамореотпланинскиридовеивърхове

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 7 ½часа

Натовареност Леко

Маршрутвкилометри 120 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

14. Екскурзия до Асенова крепост Бачковски манастир и Музеят на авиацията

 

Асеноватакрепостенай-атрактивнатаичестопосещаванатуристическазабележителностоколоАсеновград Намирасенатрикилометраюжноотграда върхускалиствръхналевиябрягнарекаАсеница Донеяводипанораменпът отклоняващсевсамотоначалонапътяАсеновградСмолян Естествениятскаленмасив накойтосенамиракрепостта есплощдванадесетдекара Съссвоитепочтиотвесни доринадвесенинадреката17

склоноветойенедостъпеноттритесистрани Стратегическоторазположениеиестественатазащитанаместносттаеизползванаощеповреметонатраките коитопрезV векпрне строятукрепление КрепосттаеподновенаповреметонаримскияимператорЮстинианкатоеднаот300-текрепости подготвенизазащитаотнавлизащитевимпериятаславянскиплемена

Бачковскиятманастиревториятпоголеминабългарскиманастир Бачковскатаобител сенамиравдолинатанаЧепеларскатарека наоколо10 километраюжноотАсеновград БачковскиятманастиреизвестеницененсуникалнатакомбинациянаВизантийска ГрузинскаиБългарскакултура обединениотобщатавяра Основанe през1083 г отвиденвизантийскияпълководецотгрузинскипроизходГригорийБакуриани ПрезXIII в Грузиязагубвауправлениетонадманастира новъпрекитовафрузинскитетрадициисезапазватдоначалотонаXIV в Засъжалениесамодвуетажнатакостница коятосенамиранаоколо300 метраотсегашнияманастирскикомплекс сеезапазилаотсамотоосноваванедонашидни Костницатаеуникаленисторическиобект койтовпечатлявасъсстариннитесистенописи коитосенареждатсреднай-ценнитепроизведениянаправославнотоизкуствоотXI-XII век МанастирътепокровителстванотцарИванАлександърповременаВторатабългарскадържава коетоезасвидетелстваноотнеговияобразизобразенвърхуаркатанадпредвериетонакостницата

МузеятнаавиациятавКрумовоесъздаденпрез1991 г Тойпритежаваоколо6800 експонатаи65 летателниапарата- самолети вертолети безмоторнисамолети радиорелейнистанцииидр

Подходящсезон април- октомври

Продължителностнамаршрута 8 ½часа

Натовареност Леко

Маршрутвкилометри 160 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

Входзамузеятнаавиацията– 5.00 лв възрастни

•ВходзаАсеноватакрепост2.00 лв възрастни

 

15. Екскурзия до Архитектурно - исторически резерват„Стария град Пловдив

 

АрхитектурниятрезерватСтариненПловдив еотличнозапазенкомплекс вкойтонанеголямаплощможемдасеразходимизразличнитеепохи давидимантичнисгради адаптираникъмсъвременнияживот идаусетиматмосфератанаградаповреметонаВъзраждането Стариятград кактоеизвестенкомплексът еразположеннаестественовъзвишениетрихълмието(близкоразположенитехълмовеДжамбаз НебетиТаксим. По-интересниобектиотримсковремесаАнтичнияттеатър Римскиятстадион Античниятфорумижилищнатасграда„Ейрене. Античнияттеатър(Амфитеатърът еразположенвестественаседловинамеждуТаксимиДжамбазтепе ПостроенеповреметонаимператорТраян(началотонаII век. Тойеизключителнодобрезапазен Билемногопищноукрасениепобиралдоседемхилядизрители СледстарателнареставрацияднесАнтичнияттеатъротновоеотворензапредставления Римскиятстадионсенамираподплощад„Джумаята, къдетоевидимасамочастотнего ДатиранеотІІв иепостроенпомоделнаДелфийскиястадионвсветаимасамо12 такива Античниятфорумеразположендоплощад„Централен, внепосредственаблизостдоЦентралнатапоща ПостроенепрезI векприимператорВеспасиян Представлявакомплексотсгради библиотека монетарница одеонидр Жилищнатасграда„Ейрене сенамиравподлез„Археологически набул „ЦарБорисІІІ. Имамногобогатамозаечнаукраса включващаизображениенажена подписаносиметоЕйрене датираотІІІІ в

Подходящсезон целогодишно

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Леко

Маршрутвкилометри 170 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходзаЕтнографскиямузей2.00 лв възрастни

•ВходзаАнтичниятмузей3.00 лв възрастни

•Комбиниранбилетзавъзрожденскитекъщи15.00 лв възрастен

 

16. Екскурзия до Девин и екопътека Струилица - Калето - Лъката по Девинска река

 

НадвакилометраотградДевинсенамираначалотонаеднаотнай-живописнитеекопътекиСтруилицаКалето- Лъката ИзграденаеподефилетонаДевинскарекаинадостаместапреминаванетоотединиянадругиябрягставапоспециалноизграденимостове Имаобособениместазаотдих заслониисанитарнивъзли Екопътекатаепостроенапрез80-тегодининаминалиявекотместнотоловностопанство„Извора. Благодарениенапроекта„КрасиваБългария екопътекатаевтозисивидот2002г Вместносттаоколорекатамогатдасевидятдостарастителнииживотинскивидове коитосесрещатмногорядко ПрезмесецюниминавайкипотазиекопътекаможедавидитеОрфеевотоцвете коетоместнитехоранаричатбезсмъртниче 19

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 80 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане

ВходзаплувниякомплексСтруилица6.00 лв възрастен

 

17. Екскурзия до Белинташ

 

Белинташ- древнотракийскосветилищебезаналогпонашитеземи на50 кмюжноотПловдив ПошосетозаАсеновград- Кърджаливс Червенвдясносеотклонявапът койтопродължаванаюгпрезселатаГорнославиОрешец Белинташеуникаленскаленвръхс1 225 мнв, върхукойтоеразположеносветилището Вподножиетонаскалатаиманепресъхващизвор аблизодонеговскалитеенамеренауникалнасребърнаоброчнаплочканатракийскотобожествоСабазий богнаплодородиетоспореддревниякултнатраките На4-5 кмотсветилищетосенамираттуристическикомплекс"Старитекъщи ивилноселищеСабазий Вблизостсаощепоредицаотхрамовипостройкииолтари най-значимиоткоитосетезидос Мулдава Наличиетоимговоризаизключителнодобреразвитадревнацивилизация- най-старатавЕвропа

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 200 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

18. Изворите на река Арда

 

ЕкскурзиядоизворитенарекаАрда- отпътуванезаселоГорнаАрдаипродължаванеспешеходенпреходдоизворанаАрда ПреходътдоизворитенарекаАрдаиАрдинвръх(1730м минаваипрезместносттаГераница Маршрутапреминавапрезживописнаместностибуковагора ИзворитенаАрдасенамиратвподножиетонавърха къдетоизподкоренитенавековенбукизвираледеностуденаводаначалотонарекаАрда Преходътеобщооколо5 часаслекаденивелация 20

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 120 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

19. Екскурзия до Баните и връх Свобода край с Давидково

 

КрасивотосмолянскоселоБанитесенамирадълбоковпазвитенавеличественатаРодопапланина попоречиетонарекаМалкаАрда на750 метранадморскависочина Банитееизвестносминералнатавода чиятотемператураприизвиранее43°СиеединственавБългария Споредпреданиятатоплиятминераленизвордатираотримсковреме Разкрититедревниостанкиотбанясвидетелстват чеипредистотицигодиниводатасееползвалазалечение Живописнатапланинскаприрода термалниятминераленизвор чистиятисвежвъздухсъздаватнеповторимаатмосферавтовапланинскосело Впоследнитеняколкогодинитосепревърнавпритегателенцентързатуриститесмногобройнитехотелиисанаториум.

Най-високопостроениятхрамвБългариясенамирана1993 м надморскависочинанавръхСвободавСреднитеРодопи Товаетекето(гробът наЕниханбабаиливърхътнаМомчилюнак. Няматочнадатанаиздиганетому носпоредразличнисведения товаестаналонамястотонаТрайкискосветилищевпериодаХІ-Х век Гробницатаебиларазрушаванананяколкопътипрезгодините СпоредеднаотлегендитеЕниханебилсветец просветителилечител Спореддруга Ениханбабаетурскизавоевател койтоеподложилнаогънисечипотурчванеместнотохристиянсконаселениевборбасМомчилвойвода ДнеснавръхСвободаимапоставенаплочавпаметнаМомчилвойвода Местнитевярват ченависокия1920 метравръхсацерятвсякаквиболежкиимасовогопосещаватведнъжгодишнозапречистваненадухаислечебнацел 604 стъпалаводяткъмтекето

Подходящсезон май- октомври

Продължителностнамаршрута 8 часа21

Натовареност Средна

Маршрутвкилометри 135 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

20. Екскурзия до Дяволския мост край Ардино

 

КрасивотосмолянскоселоБанитесенамирадълбоковпазвитенавеличественатаРодопапланина попоречиетонарекаМалкаАрда на750 метранадморскависочина Банитееизвестносминералнатавода чиятотемператураприизвиранее43°СиеединственавБългария Споредпреданиятатоплиятминераленизвордатираотримсковреме Разкрититедревниостанкиотбанясвидетелстват чеипредистотицигодиниводатасееползвалазалечение Живописнатапланинскаприрода термалниятминераленизвор чистиятисвежвъздухсъздаватнеповторимаатмосферавтовапланинскосело Впоследнитеняколкогодинитосепревърнавпритегателенцентързатуриститесмногобройнитехотелиисанаториум.

Дяволскиятмостенай-големияивеличественродопскимост Тойеистинскишедьовърнасредновековнотостроителство Когаточовекзастанеподнегосесмайваотогромнитемуразмерииизключителноелегантнитемуисиметричниформи ПоднегоминаварекаАрда образувайкиизключителнокрасивканьон Дяволскиятмостеудържалнаводнатастихиянад300 години Наднешнотомуместоположениенякогаеималоримскимост частотзначимияантиченпът„ВияИгнасия, свързващБяломореиТракияпрезпроходМаказа Товаемясто накоетосасеснималиголямачастотвъзрожденскитефилмивстраната ОтдалечДяволскиятмостизглеждавнушителноинякакантично Наподобяваостровърхаконструкция спускащасеполегатокъмдватабряганарекатаиоформяща3 аркис4 по-малкиотворамеждутях(служещизаотчитаненивотонаводата. Централниятсвод къдетое„ПечатътнаСоломон еинай-високиятпочти12 м Дяволскиятмостедълъг56 м, високе3,5 м Инаподобявакалдъръменпът Нискитеперилаотдветестранисазапазениотстарияримскимост

Подходящсезон юни- септември

Продължителностнамаршрута 10 часа

Натовареност Средна

Маршрутвкилометри 125 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

21. Екскурзия до връх Перелики „Къщата на мечките

 

ГолямПерелик(2191 м енай-високиятвръхвРодопите Масивътеобрасълсхвойновихрастиинискисмърчове ДоподножиетонавърхаможедасестигнеотхижаПереликзаоколо1 час докоятоимапътпрезПревала НаобширнатаполянаЧурикавподножиетонавърхаеизграденпараклис„Св Св КирикиЮлита. Тозирайонеистинскобогатствоилюбимобектзатуристите ГолямПереликелеснодостъпен нонеможедабъдеизкачен защототамеразположеноподелениенаБългарскатаармия Етозащоразходкатадостигадо„Къщатанамечките. Попътяимвъзможностзабраненаароматнилековитибилки

Акоискатедаизненадатенякогоприятноилидаизживеетенезабравимимоменти ниеВипредлагамедапосетитенай-добриятеколоджвБългария„Къщатанамечките. Едноизключителнопреживяванена2100 м надморскависочинадосамиявръхПерелик Несеучудвайте ченяматок парноицентралноснабдяванесвода ТевникакъвслучайнямадаВилипсват защотовсичкотукесъздаденоседнаединственацел- дащадиприродатаивсъщотовремедаВивърненазадввремето къдетовреметоеспряло- 200 бр свещи петкамининадърва локалнасистемазасъбираненаводаитретираненаотпадъците десеткитеартефекти бутиковимебелииуютанаестественитематериаликамък сламаидървощеВиотведатвнеповторимаатмосфера коятодългощепомните. Къщатанамечкитееежегодендомакиннаджазфестивалвкраянамесецюли.

Подходящсезон май- септември

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Средна

Маршрутвкилометри 50 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

22. Екскурзия до град Девин СПА тур

 

ГрадДевинеразположенвширокакотловина средпланинскитевъзвишениянаЗападнитеРодопи на40 км западнооткк Пампорово. Разположенесредхълмистакотловинаподватабряганар Девинска Девинебалнеоложкиикурортенцентърсвеликолепнаприродаичиствъздух Вградаиманяколкоминералниизвора бутилирасеедноименнатаминералнатрапезнавода Минералнатавода“Девин еспризнатокачествовБългарияиособеновчужбина Вбалнеоложкиясанаториумвградасасъздадениотличниусловиязапочивка алечебнатаминералнавода черпенаотдваизвора спомагазалечениетонаразличниболести Вградаимамножестволетнибасейнисминералнавода койтопредлагатотличниусловиязаплажпрезлятото кактоизакритбасейн койтоможедасеползвапрезстуденитезимнидни

Подходящсезон целогодишно

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 80 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

Доплащане(пожелание:

СПАпакет„Релакс (басейн сауна парнабаня джакузи вхотелПерсенк20.00 лв

 

23. Екскурзия до Ксанти(Гърция)

 

Ксантиеживописенродопскиград богатнаистория традициииобичаи кактоисмногоатракциизапосетителите. Известенеощекато"градътнахилядитецветове. СтрувасидасепосетиградаповременакарнаваланаСирнизаговезни кактоиповременафестиваланаСтарияград койтоевначалотонасептември ДругаизвестнаатракциявКсантиепазара койтосепровеждавсякасъбота Разходкатаизулицитенаградаивпарканаградаеистинсканасладазавсекитурист

Подходящсезон целогодишно

Продължителностнамаршрута 8 часа

Натовареност Лека

Маршрутвкилометри 280 км

Възможниднизапровеждане Всекиден

 

Телефон за резервация!

00359 878 599 300